اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
صفحه اول       تغییر نام اشخاص

شناسنامه خدمت تغییر نام

سامانه انتخاب نام


G2C : نوع خدمت
 متوسط مدت زمان ارائه خدمت : حداکثر 1هفته
ساعات ارائه خدمت: وقت اداری
تعداد بار مراجعه حضوری : 2 بار

ماده 20 قانون ثیت احوال کشور

انتخاب نام با اعلام کننده است ، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب ( حسین ، محمد مهدی و مانند آن ) که عرفا" یک ناممحسوب می شود انتخاب خواهد شد .

انتخاب نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن با  نامتناسب با جنس ممنوع است .

تشخیص نامهای ممنوع با شورایعالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام میکند انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون  اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است .

 ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان  در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است ، مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا"  احراز شود .

 

نامهای قابل تغییر بشرح ذیل می باشد :

بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب نامهای زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.        

 1 - نام هائی که موجب هتک حیثت مقدسات اسلامی می گردد . مانند : عبدالات ، عبدالعزی

( لات و عزی نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل از اسلام است )

 2 - اسامی مرکبی که عرفا" یک نام محسوب نمی شوند اسامی و مرکب ناموزون . مانند : سعید بهزاد ، شهره فاطمه ، حسین معروف به کامبیز و...

 3 - عناوین - اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان  مانند : سروان ، سرتیپ ، دکتر ، شهردار و یا سروان محمد و شهردار علی .

 4 - القاب اعم از ساده و مرکب . مانند : ملک الدوله ، خان ، یا شوکت الملک ، حاجیه سلطان و سلطانعلی .

 5 - اسامی زننده و مستهجن .

زننده و مستهجن آندسته از نامهائی است که بر حسب زمان ، مکان یا مورد بدلایل و جهات زیر :

الف ) برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورایعالی برسد .

 

ب ) نام هائیکه معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است . مانند : گرگ ، قوچی و ...

ج ) نام هائیکه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد . مانند لات ، خونریز ، چنگیز و ...

د )نام هائیکه موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد . مانند : وانوشکا ، ژاکاردو ، شاهدوست و ...

ه )نام هائیکه موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد. مانند :صد تومانی، گت آقا، کنیز ، گدا و ...

6 -  اسامی نامتناسب با جنس مانند : ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور .

7 - حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص ... مانند : قلی ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ .

8 - تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده...    مانند : زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و ...

9 - هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده .

10 - هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده .

11 - تغییر نامها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان ، اسمعیل به اسماعیل اسحق به اسحاق .

12 - تغییر نام کسانیکه با تأیید مراجع ذیصلاح بدین مبین اسلام مشرف می شوند .

13 - تغییر نام کسانیکه نام آنها اسامی ایام هفته باشد .

14 - تغییر نام کسانیکه تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است .

15 - پیشوند " عبد " خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید .

 

هر یک از اشخاص زیر با رعایت موارد نامهای قابل تغییر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند :

1 - اشخاص 18 سال به بالا .

2 - افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3 - پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال .

4 - سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

  مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام :

1 - ارائه اصل شناسنامه .

2 - تکمیل فرم درخواست تغییر نام .

3 -  فیش بانکی مطابق تعرفه جاری .

 نحوه مراجعه :

برای تغییر نام کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور و دفاتر پیشخوان مجاز خدمات دولت آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارندتنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و طرح در هیات حل اختلاف اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی اعلام خواهد شد . نظر به اینکه درخواست تغییر نام می بایست در هیات حل اختلاف مطرح و نسبت به آن رعایت قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم گردد . فلذا موافقت با تغییر نام مورد درخواست موکول به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف خواهد بود .

پس از وصول رای هیات حل اختلاف بشرح ذیل اقدام خواهد شد :

الف ) در صورتی که رای صادره بر له ( موافق ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد پس از رؤیت متقاضی و تقاضای اجراء نسبت به تعویض شناسنامه با نام جدید اقدام خواهد شد .

ب ) چنانچه رای صادره بر علیه ( مخالف ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد متقاضی پس از رؤیت آن در صورت تمایل میتواند باستناد ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر ( 10 روز از تاریخ ابلاغ ) نسبت به تصمیم متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نماید .

      فرم درخواست تغییر نام 

                فلوچارت و فرایندهای تغییر نام

 

مراحل خدمت تغییر نام
مراجعه به اداره ثبت احوال، دادن مدارک مورد نیاز، بررسی صحت و اصالت مدارک، بررسی درخواست طبق مستندات قانونی، در صورت موافقت با درخواست صدور شناسنامه جدید

       

نظر سنجی درخصوص خدمت :

لطفا با نظرات سازنده خود ما را یاری دهید. تکمیل فرم نظرسنجی خدمت


تعداد بازدید این صفحه :14073
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0